Towards Zero Impact Mining

Xplorer on verkosto, joka edistää kestävää mineraalikiertoa. Tavoitteenamme on kaivostoiminta, joka ei tuota jätettä eikä vaikuta ympäristöön haitallisesti. Metalleja tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän, kun pyrimme kohti hiilineutraalia maailmaa.

Miksi kaivoksista pitää nyt puhua?

Sähköistäminen on välttämätöntä

Sähköistämisellä saadaan hiilidioksidipäästöt alas, mutta haasteet siirtyvät toisaalle. Useimmat kriittiset raaka-aineet tulevat kaivoksista ja kysyntä kasvaa. Meillä on vielä paljon tehtävää metallien kiertotaloudessa.

Eurooppa etsii ekologisesti kestävää talouskasvua

Eurooppa haluaa olla hiilineutraali. Se haluaa myös irrottaa toisistaan talouskasvun ja raaka-aineiden kulutuksen.

Kaivokset jakavat mielipiteitä

Suomi on kiinnostava kaivosmaa, mutta kaivostoiminnan ympäristöhaitat huolettavat kansalaisia. Voiko kaivos koskaan toimia kestävästi luontoympäristössämme?

Miksi kouluttautua kaivosalalle?

Tarvitaan uusia osaajia

Digitalisaatio ja kiertotalous muuttavat teollisuutta ja yhteiskuntia nopeasti ja radikaalistikin. Uudenlaista osaamista tarvitaan ja tekniikan ja luonnontieteiden osaaminen korostuvat. Kertyvä osaaminen on kuitenkin kyettävä muuttamaan toiminnaksi ja uusiksi innovaatioiksi. Alakohtainen osaaminen, monitieteisyys ja kansainvälisyys ovat usein yhteydessä innovaatioihin, ja näitä tulevaisuudessa korostetaan opinnoissa. Arvoketjun ymmärtäminen on olennaista, ja siksi tiivis yhteistyö teollisuuden sekä tutkimuslaitosten kanssa on myös ensiarvoisen tärkeää.

Tee työtä, jolla on merkitystä

Jos haluat vaikuttaa kaivosten toimintaan, teet sitä tehokkaasti alan sisältä. Kehittämispäällikkö, ympäristöpäällikkö, tutkija, prosessisuunnittelija – ihmiset muuttavat maailmaa. Kaivosala, kuten mikä tahansa muukin ala tarvitsee erilaisia ihmisiä ja erilaisia ajattelijoita. Asiantuntijaa tarvitaan myös neuvottelupöydissä, kun laaditaan lakeja ja päätetään, miten yhteisiä luonnonvaroja käytetään. Kun tiedät, voit vaikuttaa. Tule tekemään mineraalivallankumousta!

Rakenna tulevaisuutta

Kaivostoimintaa tarvitaan kestävää tulevaisuutta rakennettaessa. Tulevaisuus on kasvavaa kierrätystä ja uusien raaka-aineiden hyödyntämistä, uusia tapoja tehdä kestävää liiketoimintaa ja kykyä innovoida.

Xplorer on osa UNESCOn tunnustamaa kansainvälistä kaivostekniikan osaamiskeskusta

Xplorer toimii LUT-yliopistossa, josta tuli vuonna 2019 kansainvälisen kaivostekniikan osaamiskeskuksen suomalainen lippulaiva. Osaamiskeskus on UNESCOn eli YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön tunnustama, ja sen pääpaikka on Pietarin kaivosyliopistossa. UNESCOn hyväksymät kategoria 2 -osaamiskeskukset ovat kansainvälisiä huippuyliopistojen verkostoja. Ne edistävät toiminnallaan UNESCOn strategisia tavoitteita, ohjelmia ja globaaleja kehityshankkeita tekemällä kansainvälistä ja alueellista yhteistyötä, tutkimusta sekä tuottamalla tietoa, toimimalla neuvonantajina ja kehittämällä osaamista. Osaamiskeskukset ovat itsenäisiä keskuksia, mutta UNESCOn etuoikeutettuja partnereita ja olennainen osa UNESCOn laajaa yhteistyöstrategiaa.

Tavoitteet

Agenda 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat työtämme.

Agenda 2030 on YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, jota maailmassa on toteutettu vuodesta 2016 lähtien. Se tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen ja kestävään kehitykseen.  Ohjelmassa on 17 päätavoitetta ja lukuisia alatavoitteita.

Kaivostekniikan osaamiskeskuksen ja Xplorerin työtä ohjaavat erityisesti tavoitteet neljä ja yhdeksän. Edistämme kestävää kaivannaisalaa tuottamalla laadukasta koulutusta ja antamalla mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen. Teemme tieteellistä yhteistyötä ja edistämme innovaatioiden syntymistä.

Suomi maana on saavuttanut monet päätavoitteista. Suurimmat haasteet liittyvät kulutus- ja tuotantotapojen muutostarpeeseen, ilmastotoimiin, merien ja vesistöjen tilaan ja muiden maiden tukemiseen

Kohti kestävää kaivannaisalaa

Kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että luonnonvaroja ei kuluteta enemmän kuin maapallo pystyy tuottamaan. Ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Kaivosvastuu-verkosto ja teollisuus tekevät hyvää työtä kestävän kehityksen edistämiseksi Suomessa. Xplorer-verkosto yhdistää suomalaiset innovaattorit ja toimii kansainvälisesti edistääkseen kestävää kaivannaisalaa.

​Kaivosvastuu-verkosto on pioneeri

Kaivosvastuu-verkosto on laatinut kaivostoiminnalle kriteerit, joita noudattamalla kaivokset voivat hoitaa vesiensuojelun, ympäristöasiat ja sidosryhmäyhteistyön paremmin kuin mitä nykyinen kaivoslaki edellyttää. Verkosto on yhteistyöfoorumi kaivosteollisuudelle ja sen sidosryhmille. Mukana verkostossa on kaivosteollisuuden lisäksi muun muassa ympäristöjärjestöjä, Paliskuntain yhdistys, Saamelaiskäräjät ja kuntia. Sitra perusti verkoston Talvivaaran kaivoksen ympäristökatastrofin jälkeen. Kaikki suomalaiset metallimalmikaivokset ovat ottaneet kriteerit käyttöön. Kriteerien luomisessa otettiin mallia Kanadan Towards Sustainable Mining -ohjeista.

Xplorer yhdistää innovaattorit

Xplorer tekee työtä sen puolesta, että kaivannaisteollisuuden haitalliset vaikutukset luonnonympäristöön vähenevät niin, että lopulta niitä ei enää ole. Siksi mottomme on Towards zero impact mining. Haluamme kehittää teknologioita ja toimintatapoja, joilla tämä on mahdollista. Osallistumme aktiivisesti julkiseen keskusteluun Suomessa ja nostamme esiin kaivannaisalaan liittyviä teemoja. Xplorer kouluttaa: kestävä kehitys, digitalisaatio ja yrittäjyys ovat ydinosaamistamme. Xplorer tekee tutkimusta, joka keskittyy veteen ja jätteeseen. Xplorer kehittää uusia prosesseja ja käytäntöjä. Xplorer keskustelee sekä kansalaisten että päättäjien kanssa ja kertoo, mitä tieteessä tapahtuu.

Suomalainen teollisuus on edelläkävijä

Suomalainen metalliteollisuus on edelläkävijä vähäpäästöisen teknologian käytössä. Vastuullisuuden tavoitteisiin sitoutuminen näkyy alan toiminnassa: Terrafamen nikkelisulfaattituotannon hiilijalanjälki on alan pienin, ja Metso Outotec listattiin yhdeksi maailman vastuullisimmista yrityksistä. Vähähiiliset teknologiat säästävät luonnonvaroja kaikkialla missä ne otetaan käyttöön, ja siksi näiden teknologioiden kehityksen, valmistuksen ja käyttöönottoon vaikutus on merkittävä. Eurooppalainen kaivannaisala tuottaa esimerkiksi alumiinia, nikkeliä ja sinkkiä huomattavasti pienemmällä hiilijalanjäljellä Kiinaan verrattuna. EU:n terästeollisuus on pienentänyt hiilidioksidipäästöjään 50 prosentilla 50 vuodessa.

Ota yhteyttä